NA PISA LA FOTOG RA FI­JE

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - NOSI SE... -

Čak i u se­zo­ni ka­da se no­se jar­ke boje i stro­gi kro­je­vi, ne­ke že­ne ne mo­gu odo­lje­ti ča­ri­ma bo­udo­ir fan­ta­zi­je. I pot­pu­no su u pra­vu! Za­što se odri­ca­ti pre­kras­ne čip­ke, po­se­bi­ce ka­da tak­vo tka­nje ni­ka­da ne iz­la­zi iz mo­de i uvi­jek se na­đe prava pri­li­ka za odi­je­va­nje čip­kas­tih ko­ma­da. Osim to­ga, za­što se ogra­ni­ča­va­ti sa­mo na čip­kas­to do­nje rub­lje, ka­da taj ma­te­ri­jal iz­vr­s­no funk­ci­oni­ra i na pu­no ve­ćim po­vr­ši­na­ma, od­nos­no ha­lji­na­ma i ve­čer­njim

Grud­njak, 520 kn, ga­ći­ce 310 kn, Chan­tel­le Kom­plet od cr­ve­ne čip­ke, Cal­vin Kle­in, net-a-por­ter.com

Grud­njak i ga­ći­ce, H&M

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.