Pa­met­na ma­ska­ra za gla­mu­roz­ne tre­pa­vi­ce

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - LJEPOTA NEWS -

Max Fac­tor po­nov­no je oti­šao ko­rak da­lje u pro­izvod­nji su­per­ma­ska­ra. Naj­no­vi­ja je nje­go­va zvi­jez­da na tr­ži­štu “pa­met­na” ma­ska­ra Fal­se Lash Ef­fect Fu­si­on stvo­re­na pre­ma na­če­lu sve u jed­nom ka­ko bi is­to­dob­no da­la tre­pa­vi­ca­ma mak­si­ma­lan, do sto pos­to ve­ći vo­lu­men i du­ži­nu. Fal­se Lash Ef­fect Fu­si­on “sestrinski” je pro­izvod na­gra­đi­va­ne Max Fac­to­ro­ve ma­ska­re Fal­se Lash Ef­fect, u ko­je­mu je spo­je­na naj­slav­ni­ja Max Fac­to­ro­va čet­ki­cu s po­seb­nom for­mu­lom za pro­du­lje­nje tre­pa­vi­ca (94,90 kn).

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.