WELLA KO­LEK­CI­JA ZA NJE­GU KO­SE

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - LJEPOTA NEWS -

Wella je pred­sta­vi­la no­vu ko­lek­ci­ju za nje­gu ko­se Wella Pro Se­ri­es s ko­jom se, ka­žu, i kod ku­će osje­ća­te kao da ste po­sje­ti­li fri­zer­ski sa­lon. Ko­lek­ci­ja sa­dr­ži šam­po­ne i bal­za­me (sva­ki 29,90 kn) za nje­gu i opo­ra­vak obo­je­ne ko­se, ošte­će­ne i krh­ke ko­se, be­ži­vot­ne i tan­ke ko­se bez vo­lu­me­na... Na web adre­sa­ma www.wella.com.hr i www.yo­utu­be.com/wel­la­pro­se­ri­es doz­naj­te ka­ko kod ku­će jed­nos­tav­no mo­že­te obli­ko­va­ti raz­no­vr­s­ne mo­der­ne fri­zu­re.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.