za kre­ativ­no pro­s­vjet­lje­nje

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - LIFESTYLE -

Za mo­der­ne svje­tilj­ke go­to­vo da je do­volj­na sa­ma ža­ru­lja! Nje­zin pre­poz­nat­lji­vi oblik ne skri­va se sje­ni­li­ma ne­go, na­pro­tiv, “no­si” go­to­vo ci­je­lu di­zaj­ner­sku pri­ču. Sva­ka­ko po­gle­daj­te od­lič­ne do­ma­će pri­mje­re: di­zaj­ner­ski tro­jac Gru­pa bri­lji­rao je sa svje­tilj­ka­ma Mo­del na kojima je ža­ru­lja na ele­gant­nom me­tal­nom pos­to­lju. POS plus pot­pi­su­je lus­te­re Grozd, u kojima su šted­ne ža­ru­lje jed­nos­tav­no, a efek­t­no skup­lje­ne u svje­tlos­ne “groz­do­ve”. U osječ­kom stu­di­ju za di­zajn ra­s­vje­te Aje-to od­lu­či­li su pak na­pra­vi­ti pa­ro­di­ju na ha­lo­ge­ne ža­ru­lje ko­je, ka­žu, u do­mu ni­su dos­toj­na za­mje­na mno­go ugod­ni­joj svje­tlos­ti kla­sič­nih ža­ru­lja. A mla­da aka­dem­ska ki­pa­ri­ca Đe­na Đo­nla­gić du­ho­vi­to se po­igra­la mo­ti­vom ža­ru­lje u zid­noj svje­tilj­ci či­ja je če­lić­na kons­truk­ci­ja iz­re­za­na u svje­tlos­nu pri­ču “si­nu­la mi je ide­ja”. Du­ho­vi­te kre­aci­je iz­aš­le su i iz švi­car­sko-bri­tan­skog di­zaj­ner­skog stu­di­ja black+blum, či­ja stol­na svje­tilj­ka Re­ading Lig­ht - či­ta no­vi­ne. Ža­ru­lje na poz­na­tom lus­te­ru Bir­di­es Nest nje­mač­ko­ga di­zaj­ne­ra In­ga Ma­ure­ra ima­ju kri­la po­put pti­čjih, iz­ra­đe­na od pri­rod­nog per­ja. Za De­sign Stoc­k­holm Ho­use, Form Us With Lo­ve pot­pi­su­je di­zajn pod­ne svje­tilj­ke Cord

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.