Kad šu­ma uše­ta u dom

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - SHOPPING -

Mno­gi bi se slo­ži­li - ri­jet­ko što opu­šta po­put šet­nje šu­mom. A kad se po­go­di sun­čan dan i pro­ljet­no ze­le­ni­lo, pri­ro­da za­is­ta za­blis­ta u svom sja­ju. Ze­le­ne de­ta­lje in­s­pi­ri­ra­ne dr­ve­ćem, kroš­nja­ma i lis­to­vi­ma (za­lu­ta­la je tu i jed­na kor­nja­ča) vr­lo je la­ko uk­lo­pi­ti u dom, a ako se osje­ća­te po­seb­no odvaž­no, pred­la­že­mo da jed­nu pros­to­ri­ju ukra­si­te zid­nim fo­to­ta­pe­ta­ma!

Ra­s­klop­ni dr­ve­ni dje­čji kre­ve­tić Al­ma, Blo­om, 2.900 kn, www.ma­le-stva­ri.hr Dr­žač za olov­ke Se­bas­ti­ano, di­zaj­ner Ma­ssi­mo Gi­acon za Ale­ssi, 168 kn, Mo­dus Sto­lac Le­af, di­zajn Li­evo­re Al­t­herr Mo­li­na za Ar­per, 2.753 kn, Pro­ning Le­žalj­ka Le­af, di­zajn Li­evo­re...

Fo­to­ta­pe­ta ‘Bre­za’, ko­lek­ci­ja Na­ti­onal Ge­ograp­hic, 368x254 cm, 459 kn, www.vel­max.hr

Dje­čji sto­lac Al­ma, di­zaj­ner Ja­vi­er Ma­ris­cal za Ma­gis, 263 kn, In­te­ra Svi­je­ća TranS­glass, di­zajn Tord Bo­on­tje i Em­ma Wof­fen­den za Ar­tec­ni­ca, 250 kn, www.di­zaj­n­ho­lik.hr

Zid­na na­ljep­ni­ca, od 320 kn ovis­no o di­men­zi­ja­ma, www. af­fir­ma­ti­onwall.com

Po­su­da za mas­lac sa špa­tu­lom Ship Sha­pe, di­zajne­ri Ste­fa­no Gi­ovan­no­ni i Pa­ul Van Ier­sel Har­ry za Ale­ssi, 175 kn, Mo­dus

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.