STI­PIĆ IN­TE­RART - NA­MJE­ŠTAJ S PRI­ČOM

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - DIREKTORIJ -

U bo­ga­toj po­nu­di pro­daj­no-iz­lož­be­nih sa­lo­na Sti­pić In­te­rar­ta u cen­tru Cas­ca­de i Luč­kom pro­na­đi­te glav­ne li­ko­ve svo­je pri­če; na­mje­šta­je svjet­ski poz­na­tih di­zaj­ne­ra, i is­pri­čaj­te svi­je­tu svo­ju pri­ču. Bus­nel­li­je­va kož­na fo­te­lja Pi­umot­to su­vre­me­na je, luk­suz­na i udob­na gar­ni­tu­ra, ide­al­na za opuštanje na­kon na­por­na rad­nog da­na. Tra­di­ci­onal­ni nas­lon i ma­te­ri­jal od ko­jeg je na­prav­lje­na omo­gu­ću­ju opu­šta­ju­ći, go­to­vo ete­ri­čan osje­ćaj.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.