Sre­ćom, moj deč­ko ni­je lju­bo­mo­ran

Ma­Ne­KeN­Ka I glU­MI­Ca gO­vO­rI O TO­Me Ka­KO se lJU­BI­TI PreD Ka­Me­ra­Ma, sMe­Ta­JU lI JOJ Te­TO­va­že, vO­lI lI IZ­la­sKe

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - INTERVJU - NAPISALA Li­di­ja Pa­lun­ko FO­TO­GRA­FI­JE Pixsell

U te­le­no­ve­li “Pod sret­nom zvi­jez­dom” pr­vi ste se put oku­ša­li kao glu­mi­ca. Je li vam ses­tra va­šeg deč­ka Je­le­na Po­po­vić Vo­la­rić da­la ne­ki sa­vjet? – Ka­da se i vi­di­mo, nas dvi­je po­ku­ša­va­mo ne raz­go­va­ra­ti o pos­lu, a ka­ko ja uvi­jek oz­bilj­no pris­tu­pam sve­mu, ta­ko je i u ovom pro­jek­tu. Mod­no is­kus­tvo mi je mno­go po­mo­glo da se sna­đem u ovoj for­mi. Ko­li­ko te­to­va­ža ima­te? Je­su li vam sme­ta­le na mod­nim sni­ma­nji­ma ili re­vi­ja­ma? – Za­sad ih imam pet. Ni­su mi pre­vi­še sme­ta­le u mo­del­lin­gu, osim što bi mo­ja mod­na agen­ti­ca Ti­ha­na Ha­ra­pin Za­le­pu­gin kad bi doz­na­la za no­vu te­to­va­žu sva­ki put go­to­vo pa­la u ne­svi­jest. Hva­la Bo­gu, danas pos­to­ji Pho­to­shop i to za­is­ta ni­je pro­blem. Što­vi­še, mno­gi­ma u pos­lu te­to­va­že su fo­ra. U jed­nom in­ter­v­juu izja­vi­li ste da ste pu­no ra­di­li u Hong Kon­gu i da vam je omiljeni klub upra­vo ta­mo. Mo­že­te li nam opi­sa­ti ka­ko je iz­gle­dao vaš rad­ni dan ta­mo? Vo­li­te li i ina­če pu­to­va­nja i iz­la­ske? Ko­ja su vam omi­lje­na odre­di­šta? – Obiš­la sam i vi­dje­la pu­no gra­do­va, ali Hong Kong i Ca­pe Town ne­ka­ko su mi naj­dra­ži. U ino­zem­s­tvu su rad­ni dani uvi­jek du­gi i na­por­ni, ali to je i raz­log za­što sam bi­la ta­mo. Bi­lo je ot­pri­li­ke ova­ko, red cas­tin­ga, red sni­ma­nja, i ja­ko ma­lo vre­me­na os­ta­lo bi mi za za­ba­vu i pri­ja­te­lje. Pu­to­va­ti obo­ža­vam i na­dam se da ću mo­ći pu­to­va­ti ci­je­li ži­vot, bi­lo pos­lov­no ili pri­vat­no. Iz­la­ske is­to ta­ko vo­lim, sa­mo u odre­đe­noj mje­ri, jer ni­šta če­ga je pre­vi­še ni­je do­bro. Ka­ko ste se osje­ća­li dok ste se lju­bi­li pred ka­me­ra­ma? Što vam je re­kao deč­ko, sce­no­graf Ivan Ve­lja­ča? – Za me­ne je to bi­lo po­pri­lič­no no­vo is­kus­tvo. Na­ime, već sam se lju­bi­la s ko­le­gom za po­tre­be mod­nog sni­ma­nja, ali to je bi­lo dav­no i ja­ko krat­ko. Moj glu­mač­ki part­ner De­an Kri­va­čić je pro­fe­si­ona­lac i tre­ma je br­zo nes­ta­la, a ja sam se na­vik­la na po­vre­me­na glumačka ljub­lje­nja jer na kra­ju da­na to je sa­mo po­sao. Moj deč­ko je naj­to­le­rant­ni­ja i naj­div­ni­ja oso­ba na svi­je­tu, a uz to je pro­fe­si­ona­lac, a ka­ko već du­go ra­di u tom svi­je­tu, sa­vr­še­no ra­zu­mi­je sve i o lju­bo­mo­ri ni­je bi­lo go­vo­ra. Jed­nom ste i pa­li na pis­ti ti­je­kom re­vi­je. Što je naj­bo­lje uči­ni­ti u tak­vim tre­nu­ci­ma? – Joj da, to je bi­lo vr­lo bol­no is­kus­tvo. Za me­ne ko­ja sam već du­go u mo­del­lin­gu tak­ve su stva­ri nor­mal­ne i dio pos­la, a je­di­no rje­še­nje bi­lo je po­di­ći se, pro­vje­ri­ti je li sve na mjes­tu i nas­ta­vi­ti kao da se ni­šta ni­je do­go­di­lo. Me­ne je u tom tre­nut­ku sna­žan plje­sak

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.