Na ve­se­lje svih ko­ji se ne boje bo­ja, ko­lo­ris­tič­ka ra­skoš ko­ja ove go­di­ne su­ve­re­no vla­da mod­nom sce­nom, eks­plo­di­ra­la je i u la­ko­vi­ma za nok­te. Ne­ma te boje ko­ja ni­je osva­nu­la u no­vim ko­lek­ci­ja­ma, od žu­te i na­ran­čas­te do in­ten­ziv­no pla­ve, ze­le­ne, lju­bi­čast

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - LJEPOTA - NAPISALA FO­TO­GRA­FI­JE

Iva­na Vo­do­ga­žec / VLM

AFP, Press Asso­ci­ati­on/Pixsell, Ar­hi­va VL ni­je kri­ča­va ali je ipak to­pla i “pu­na”, baš kak­va tre­ba bi­ti pre­ma naj­no­vi­jim tren­do­vi­ma. U tak­vim mat, od­nos­no ke­ra­mič­kim ver­zi­ja­ma od­lič­no iz­gle­da­ju i hlad­ne boje: pla­va i ze­le­na, ko­je su ta­ko­đer ovo­se­zon­ski “must ha­ve” na nok­ti­ma. Pla­vi la­ko­vi fi­no se “nas­la­nja­ju” na po­pu­lar­ne kre­aci­je od tra­pe­ra, a ze­le­ni la­ko­vi iz­gle­da­ju opa­ko do­bro! Tu je i lju­bi­čas­ta, ko­ja se već se­zo­na­ma ne pre­da­je i sa sva­kom no­vom ko­lek­ci­jom la­ko­va za nok­te iz­ne­na­di nas ne­vje­ro­jat­nim ras­po­nom ni­jan­si i iz­nim­nom sves­tra­noš­ću - do­bro iz­gle­da baš u sva­koj va­ri­jan­ti, od one po­sve mat do one vi­so­kog sja­ja! Za ul­tra­žens­tve­ne kom­bi­na­ci­je, na nok­ti­ma se sva­ka­ko pre­po­ru­ču­je ru­ži­čas­ta, oso­bi­to u ra­skoš­nim cvjet­nim ni­jan­sa­ma fuk­si­je i bo­žu­ra!

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.