Mi­ris­ni biser Cr­ne pan­te­re

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - LJEPOTA NEWS -

U po­s­ljed­njih je dva­na­est go­di­na Na­omi Cam­p­bell, le­gen­dar­na Cr­na pan­te­ra mod­nih pis­ta, lan­si­ra­la čak 14 mi­ri­sa sa svo­jim pot­pi­som! Naj­no­vi­ji je nje­zin par­fem Wild Pe­arl, na­dah­nut sja­jem cr­nog bi­se­ra, ta­jans­tve­nog i eg­zo­tič­nog mor­skog dra­gu­lja. Mi­ris­na je to po­sve­ta in­tri­gant­noj i neo­buz­da­noj Na­omi či­ju su snaž­nu priv­lač­nost tvor­ci mi­ri­sa ovaj put iz­ra­zi­li za­mam­nom i gla­mu­roz­nom kom­bi­na­ci­jom no­ta lu­be­ni­ce, ru­ži­čas­tog pa­pra, bre­sk­ve, cvi­je­ta ja­bu­ke, bi­je­le lju­bi­či­ce i va­ni­li­je (edp 30 ml, 269 kn).

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.