RA­SKOŠ BO­ŽU­RA PRO­LJET­NA

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - LJEPOTA NEWS -

na­dah­ku­će L’Occitane No­va ma­ke-up cvi­je­tom - bo­žu­rom. ko­lek­ci­ja koz­me­tič­ke Sje­ni­la za

svi­banj­skim či­ne nu­ta je ra­skoš­nim te pu­der i ru­me­ni­lo

i bal­za­mi za us­ne i kap­ke, ru­že­vi, sja­ji­la kom­bi­ni­ra­ju

ko­je se iz­vr­s­no pro­ljet­nih bo­ja bla­go­tvor­pro­fi­nje­nu pa­le­tu obo­ga­će­ni da­ju pri­ro­dan, la­ko blis­tav iz­gled. se na­no­se Pro­izvo­di su

fi­ne tek­s­tu­re bo­žu­ra, a nji­ho­ve zr­ca­lom i nim ek­s­trak­tom sje­ni­la za kap­ke sa

Kvar­tet pa­le­ta na ko­žu (na sli­ci kn).

za us­ne, 136,30 apli­ka­to­rom,

234,80 kn i ruž

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.