Smo­tulj­ci s češ­nja­kom

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - GASTRO -

Ti­jes­to: 500 g glat­kog bi­je­log pše­nič­nog braš­na 1 vre­ći­ca (7 g) su­hog kvas­ca 1 žli­ca še­će­ra 2 žli­či­ce so­li 2 žli­ce mas­li­no­va ulja 60 ml mla­kog mli­je­ka 250 ml mla­ke vo­de Pre­maz: 40 g mas­la­ca 2 rež­nja češ­nja­ka 1/2 žli­ce sit­no sjec­ka­nog svje­žeg per­ši­na

PRI­PRE­MA

Po­mi­je­šaj­te kva­sac sa žli­com še­će­ra i mla­kim mli­je­kom, pus­ti­te da od­sto­ji 5 min. U po­seb­noj po­su­di iz­mi­je­šaj­te braš­no sa so­lju. Do­daj­te na­bu­bre­ni kva­sac, mla­ku vo­du i mas­li­no­vo ulje te za­mi­je­si­te me­ka­no, elas­tič­no ti­jes­to. Sta­vi­te ga u la­ga­no na­ulje­nu po­su­du, na­ulji­te i sa­mo ti­jes­to, za­tvo­ri­te otvor po­su­de plas­tič­nom fo­li­jom (ili po­krij­te čis­tom ku­hinj­skom kr­pom) i os­ta­vi­te da se di­že je­dan sat. Dig­nu­to ti­jes­to po­di­je­li­te na 15-20 jed­na­kih lop­ti­ca. Sva­ku lop­ti­cu na po­braš­nje­loj pod­lo­zi obli­kuj­te u valj­čić dug 25-30 cm. Valj­čić za­ve­ži­te u čvor (ne­ka bu­de po­braš­njen ka­ko se ne bi li­je­pio i ka­ko bis­te ga mo­gli za­ve­za­ti), a kra­je­ve čvo­ra ko­ji vi­re po­dvij­te u sre­di­nu čvo­ra. Je­dan kraj pre­ma do­lje, dru­gi kraj pre­ma go­re (sva­ki u su­prot­nu stra­nu). Sla­ži­te ih na ve­li­ki pleh oblo­žen pek pa­pi­rom, po­krij­te čis­tom kr­pom i pus­ti­te da se di­žu još 45 min. Za­grij­te peć­ni­cu na 180°C. Pe­ci­te smo­tulj­ke 30-40 min, ne­ka do­bi­ju li­je­pu zlat­nu bo­ju. U me­đu­vre­me­nu ras­to­pi­te mas­lac ko­jem ste do­da­li pro­tis­nu­ti (ili sit­no sjec­ka­ni) češ­njak i per­šin.Vru­ća pe­ci­va pre­ma­ži­te tom mi­ris­nom mje­ša­vi­nom i pos­lu­ži­te. Set za ku­ha­nje Hang aro­und, Mu­uto, Mo­dus, 288 kn

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.