SA­VR­ŠE­NE SVE­ČA­NE HA­LJI­NE U IMA­GE HADDADU

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - DIREKTORIJ -

Mod­na ku­ća ko­ju već dva­de­set go­di­na us­pješ­no vo­de brač­ni par Zrin­ka i Sa­mir Had­dad ute­me­lje­na je 1988. go­di­ne i u Hr­vat­skoj je pre­poz­nat­lji­va po svo­jim bren­do­vi­ma. U po­čet­ku je to bi­la os­nov­na li­ni­ja Ima­ge Had­dad, ko­ja je svo­jim ula­skom na tr­ži­šte od­go­vo­ri­la na po­tre­be mo­der­ne hr­vat­ske že­ne za pret-a-por­ter odje­ćom, tj. za odje­ćom ko­ja no­si di­zaj­ner­ski pot­pis, a ipak je dos­tup­na u ve­ćim se­ri­ja­ma. Ovaj kul­t­ni do­ma­ći brend od­lič­no je odre­di­šte i za sve ko­ji su ovih da­na u po­tra­zi za sa­vr­še­nim sve­ča­nim ha­lji­na­ma, bi­lo za ma­tu­ral­nu ve­čer ili vjen­ča­nje.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.