ZA ‘ZU­MI­RA­NJE’ TRE­PA­VI­CA

Mo­der­ne ma­ska­re zak­li­nju se u po­seb­no obli­ko­va­ne čet­ki­ce kao pr­vo­raz­re­dan šmin­ker­ski alat za ne­mo­gu­će misije. Već jed­nim po­te­zom tre­pa­vi­ce se iz ne­ugled­nih pre­tva­ra­ju u gla­mu­roz­ne

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - LJEPOTA - NAPISALA Iva­na Vo­do­ga­žec / VLM FO­TO­GRA­FI­JE Ca­me­ra­press/Gu­li­ver, Ar­hi­va VL

Zu­mi­raj­te do mak­si­mal­nog vo­lu­me­na. Ek­s­trem­ni re­zul­ta­ti za sve ek­s­tre­mis­te kad je ri­ječ o tre­pa­vi­ca­ma. Po­ve­ća­nje tre­pa­vi­ca stret­ch učin­kom “ras­te­za­nja”. Su­per­čet­ki­ca ko­ja pri na­no­še­nju ma­ska­re baš sva­ku tre­pa­vi­cu oba­vi­ja s tri “bod­lje” za spek­ta­ku­la­ran uči­nak... Iz­ra­zi kojima pro­izvo­đa­či opi­su­ju ma­ska­re raz­met­ni­ji su ne­go ikad, uz oprav­da­nje ka­ko ma­ke-up pro­izvo­di no­ve ge­ne­ra­ci­je do­is­ta zas­lu­žu­ju tak­ve epi­te­te. Na vječ­noj žen­skoj tež­nji za što iz­ra­žaj­ni­jim i gla­mu­roz­ni­jim tre­pa­vi­ca­ma nas­ta­la je ci­je­la ko­mer­ci­jal­na “fi­lo­zo­fi­ja” o ma­ska­ri, ko­ja se oso­bi­to se zak­li­nje u čet­ki­cu kao pr­vo­raz­re­dan šmin­ker­ski alat za ne­mo­gu­će misije. Ka­žu da je upra­vo čet­ki­ca naj­zas­luž­ni­ja za spek­ta­ku­la­ran “efekt laž­nih tre­pa­vi­ca” ko­ji je pos­tao go­to­vo obvez­no svoj­stvo mo­der­nih ma­ska­ra. No­ve čet­ki­ce po­seb­no su osmiš­lje­ne ta­ko da od ko­ri­je­na do vr­ha obu­hva­te baš sva­ku tre­pa­vi­cu, pa i one naj­sit­ni­je u ku­to­vi­ma oči­ju. “Svjet­sko pi­ta­nje” u pro­izvod­nji ma­ska­ra pos­ta­lo je ka­ko us­kla­di­ti za­ob­lje­nost čet­ki­ce, gus­to­ću i vr­stu vla­ka­na ta­ko da se iz tre­pa­vi­ca iz­vuče mak­si­mum već jed­nim po­te­zom. Pro­izvo­đa­či se hva­le i obi­ljem nje­gu­ju­ćih sas­to­ja­ka za što iz­ra­žaj­ni­je tre­pa­vi­ce te iz­nim­no bla­gim for­mu­la­ma ma­ska­ra, pri­la­go­đe­nim oso­ba­ma osjet­lji­vih oči­ju i oni­ma ko­ji no­se kon­tak­t­ne le­će.

1. Bo­ur­jo­is Ma­ska­ra Vo­lu­me Gla­mo­ur Max s čet­ki­com ko­ja sa­mo jed­nim na­no­som da­je do de­set pu­ta ve­ći vo­lu­men i ek­s­trak­tom cr­nog bi­se­ra (69,90 kn, Koz­mo) 2. Es­tée La­uder Sump­tu­ous Ex­tre­me ma­ska­ra s po­seb­nom čet­ki­com za mak­si­mal­no po­ve­ća­nje vo­lu­me­na i...

3. Ori­fla­me

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.