Mod­na če­ti­ri zi­da

Mod­ni bren­do­vi pre­poz­na­li su go­le­me mo­guć­nos­ti ši­re­nja u po­dru­čje in­te­ri­je­ra, i sprem­no pre­to­či­li svo­je kre­aci­je u ra­skoš­ne ko­lek­ci­je za ure­đe­nje do­ma. De­ko­ra­tiv­ne tka­ni­ne i ‘ac­ce­sso­ire’, na­mje­štaj, ra­s­vje­ta, ka­de... Mod­ne ku­će nu­de baš sve za ‘odi­je­va­nje

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - LIFESTYLE - NAPISALA Iva­na Vo­do­ga­žec / VLM FO­TO­GRA­FI­JE ar­hi­va VL

Među mod­nim bren­do­vi­ma ko­je po na­vi­ci do­živ­lja­va­mo pri­je sve­ga kroz odje­ću, pos­ta­le su uobi­ča­je­ne i “pro­du­že­ne” ko­lek­ci­je za ure­đe­nje do­ma. Mo­ćan spoj mo­de i in­te­ri­je­ra po­ka­za­la je francuska mod­na iko­na So­nia Ryki­el či­ja je no­va ko­lek­ci­ja za opre­ma­nje in­te­ri­je­ra pre­tvo­ri­la poz­na­ti iz­raz ho­me swe­et ho­me u du­ho­vi­tu po­ru­ku Ho­me Chic Ho­me! Mod­na je maj­sto­ri­ca iz­vr­s­no pre­to­či­la svo­je ide­je s mod­nih pis­ta u “šik” ide­je za če­ti­ri zi­da, pa se u nje­zi­noj ko­lek­ci­ji mo­gu na­ći za­vje­se s cvjet­nim mo­ti­vom “me­kim” i la­ga­no “raz­li­ve­nim” po­put ak­va­re­la, me­ki jas­tuci op­to­če­ni kris­ta­li­ma... Nje­zi­ne de­ko­ra­tiv­ne tka­ni­ne za “odi­je­va­nje” na­mje­šta­ja pro­fi­nje­ne su kom­bi­na­ci­je cvjet­nih i ani­mal uzo­ra­ka s vr­lo fi­nim tek­s­tu­ra­ma. So­nia Ryki­el nu­di čis­to uži­va­nje: pa­muk, ka­šmir, vu­ne­ne sa­go­ve... Vlas­ti­te ko­lek­ci­je za in­te­ri­je­re ima­ju i Ken­zo, Mi­sso­ni, Ralph La­uren, Jo­op!, Ver­sa­ce, Ar­ma­ni... Čes­te su i su­rad­nje mod­nih kre­ato­ra s pro­izvo­đa­či­ma opre­me za dom, po­put no­ve ko­lek­ci­je tka­ni­na ko­je je Chris­ti­an La­cro­ix di­zaj­ni­rao za De­sig­ners Gu­ild. Iz­nim­no ši­ro­ku ko­lek­ci­ju za in­te­ri­je­re nu­di Es­prit: pos­te­lji­na, “ac­ce­sso­ire”, na­mje­štaj... Od­lič­no iz­gle­da­ju mo­der­ne Es­pri­to­ve ku­pa­oni­ce, a po­čet­kom ove go­di­ne, na poz­na­tom me­đu­na­rod­nom saj­mu na­mje­šta­ja Imm co­log­ne u Köl­nu, pred­stav­lje­ne su Es­pri­to­ve ku­hi­nje. Od­li­čan

Nas­lo­njač odje­ven u de­ko­ra­tiv­ne tka­ni­ne iz no­ve ko­lek­ci­je So­nia Ryki­el Ma­ison (ci­je­na na upit, A&A In­te­ri­or) Za­vje­sa H&M Ho­me (www.hm.com)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.