Ko­ša­ri­ca luk­suz­nog po­vr­ća

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - NEWS -

Ta­ma­sin Day Lewis, bri­tan­ska TV ku­ha­ri­ca i ses­tra poz­na­tog glum­ca Da­ni­ela, os­ta­la je ugod­no iz­ne­na­đe­na ka­da ju je poz­na­ta nje­mač­ka ku­ća luk­suz­nog na­ki­ta Hem­mer­le za­mo­li­la da s njima su­ra­đu­je na ku­ha­ri­ci. No, ono što su kre­ativ­ci smis­li­li ni u ko­jem slu­ča­ju ni­su obični re­cep­ti. Ka­ko bi svo­ju ko­lek­ci­ju po­vr­ća na­prav­lje­nog od dra­gog ka­me­nja pri­bli­ži­li jav­nos­ti, za­mo­li­li su Ta­ma­sin da smis­li re­cep­te s po­vr­ćem ko­je se u toj ko­lek­ci­ji na­la­zi. “Htje­li smo br­ze i ukus­ne re­cep­te”, objas­nio je Chris­ti­an Hem­mer­le (na sli­ci sa su­pru­gom Ya­smin), “nit­ko od nas ne vo­li sta­ja­ti za

šted­nja­kom 10 sa­ti!”

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.