Sve­moć­ni Her­mes

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - NEWS -

Poz­na­ti ame­rič­ki sti­list i vo­di­telj Ro­bert Ver­di oči­to ja­ko do­bro za­ra­đu­je raz­nim an­ga­žma­ni­ma. Da mu se vi­še ne bi do­ga­đa­la mr­ska si­tu­aci­ja kad se po­ja­vi net­ko odje­ven iden­tič­no kao on, ovaj mod­ni ma­čak do­šao je do ge­ni­jal­ne ide­je - za­mo­lio je skej­ter­ski brend Vans da na­pra­ve ne­ko­li­ko uni­kat­nih slip-on mo­de­la te­ni­si­ca in­s­pi­ri­ra­nih nje­go­vim omi­lje­nim Her­mes ša­lo­vi­ma. Na na­šu ža­lost, ove lje­po­ti­ce ne­će do­ći u pro­da­ju!

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.