MINI IN­TER­V­JU

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - POVJERLJIVO -

Ba­vi­te se mo­de­lin­gom, vo­di­te TV show, sad i li­fes­tyle stra­ni­ca. Ka­ko vi sebe do­živ­lja­va­te? – Pr­vens­tve­no sam ma­ma, a on­da mo­del, TV vo­di­te­lji­ca, di­zaj­ne­ri­ca i po­du­zet­ni­ca.

Či­me će se ba­vi­ti va­ša web stra­ni­ca? – Na njoj će­te do­bi­ti uvid u moj ži­vot, vi­djet će­te, on zna bi­ti pri­lič­no ot­ka­čen. Ali uz svu spon­ta­nost, bit će­mo i ja­ko in­for­ma­tiv­ni; ba­vit će­mo se te­ma­ma o ro­di­telj­stvu, ve­za­ma, fit­ne­ssu i pre­hra­ni. Imat će­mo i ru­bri­ku ‘lo­ok of the day’, u ko­joj ću ja pre­zen­ti­ra­ti sti­lo­ve.

Za raz­li­ku od ne­kih ko­le­gi­ca, vas ni­ka­da ni­su na­pa­da­li zbog ano­rek­si­je ili problema u pre­hra­ni. – Za­to što ni­ka­da ni­sam bi­la mr­ša­vi mo­del. Uvi­jek sam za­pra­vo bi­la aut­saj­der u ovom pos­lu - mo­del s obli­na­ma.

He­idi Klum ovih je da­na lan­si­ra­la svo­ju web stra­ni­cu na ko­joj da­je sa­vje­te ka­ko se odje­nu­ti, na­šmin­ka­ti i bi­ti sre­tan

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.