Tri­de­se­te su me uči­ni­le bun­tov­nom

pje­Va­či­ca KO­ja je upRa­VO dO­bi­la Na­gRa­du pO­RiN Za VO­Kal­Nu iZ­Ved­bu gO­VO­Ri O TRi­de­Se­Ti­ma, maNj­Ku Ki­lO­gRa­ma Te dO­ma­ćOj Sce­Ni

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - INTERVJU - NAPISALA Li­di­ja Pa­lun­ko FO­TO­GRA­FI­JE Ma­tea Smol­čić

Na svo­jem blo­gu na­pi­sa­li ste ka­ko tri­de­se­te nis­te do­če­ka­li baš naj­bo­lje. Na što ste mis­li­li ka­da ste to na­pi­sa­li? – To je bi­lo pri­je ne­ko­li­ko go­di­na dok sam još pi­sa­la blog. Ni­sam se ni­kad op­te­re­ći­va­la go­di­na­ma, ali ušav­ši u tri­de­se­te, po­če­le su se do­ga­đa­ti psi­ho­fi­zič­ke pro­mje­ne. Stres je po­čeo os­tav­lja­ti po­s­lje­di­ce, pa sam po­če­la gu­bi­ti na te­ži­ni, no­sim se i s gas­tri­ti­som, a po­če­la sam se osje­ća­ti kao da sam pro­gle­da­la i na­po­kon shva­ti­la ka­ko svi­jet funk­ci­oni­ra. Sve to sku­pa do­ve­lo me do osje­ća­ja frus­tra­ci­je, de­pre­si­je, a ka­ko sam hi­per­sen­zi­bil­na, sva­ka ne­prav­da me du­bo­ko po­ga­đa. Kri­za, pad mo­ra­la i vri­jed­nos­ti, ko­ji je us­li­je­dio, stra­ho­vi­to su me po­ga­đa­li ne­ko vri­je­me. Osje­ćaj ne­pri­la­go­đe­nos­ti druš­tve­nim nor­ma­ma ak­ti­vi­rao se i kao da sam po­nov­no bun­tov­na pos­ta­la. Sad se to ne­ka­ko sta­bi­li­zi­ra­lo, no ova­kav svi­jet u kak­vom ži­vi­mo po­ne­kad je te­ško shva­ti­ti. Poz­na­to je ka­ko ra­do su­ra­đu­je­te s Ro­ber­tom Se­ve­rom. Pos­to­je li ne­ki nje­go­vi sa­vje­ti ko­je nis­te pri­hva­ti­li? Na ko­ju pro­mje­nu u svo­jem imi­džu ni­kad ne bis­te pris­ta­li? – Vo­lim su­ra­đi­va­ti s Ro­ber­tom. Od po­čet­ka su­ra­đu­je­mo i uveo me u svi­jet mo­de. Ne pri­hvatim uvi­jek nje­go­ve sa­vje­te. Znam u čemu se osje­ćam udob­no i to mi je naj­važ­ni­je re­ći i is­tak­nu­ti. Ne bih pris­ta­la na pro­mje­nu imi­dža i

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.