Ot­krij­te svoj no­vi go­vor ti­je­la uz Do­ve

MA­KE-UP, PARFEMI, NJE­GA...

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - LJEPOTA NEWS -

U no­voj kam­pa­nji “100% moj stil” Do­ve je pred­sta­vio li­ni­ju iz­nim­no hra­nji­vih lo­si­ona i mli­je­ka za ti­je­lo (sva­ki 28,90 kn) i po­zvao že­ne da pro­na­đu no­vi go­vor ti­je­la, po­zi­ti­van i sa­mo­po­uz­dan. Do­ve i Fa­shi­on.hr po­kre­nu­li su na­tje­čaj “100% moj stil” u ko­je­mu na is­to­ime­noj Fa­ce­bo­ok gru­pi svi mo­gu stav­lja­ti svo­je omi­lje­ne odjev­ne kom­bi­na­ci­je i su­dje­lo­va­ti u mod­nim ras­pra­va­ma. Na­tje­čaj tra­je do 15. lip­nja, a de­set že­na s naj­im­pre­siv­ni­jim sti­lom do­bit će mo­guć­nost da pos­ta­nu Do­ve am­ba­sa­do­ri­ce i no­se re­vi­ju Ivi­ce Sko­ke na mod­nom do­ga­đa­nju Do­ve Fa­shi­on.hr Cru­ise, ko­je će se odr­ža­ti 30. lip­nja i 1. sr­p­nja u Bo­lu na Bra­ču.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.