RA­DI­ONI­CE ZA ‘LUSHOLJUPCE’

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - LJEPOTA NEWS -

Na pr­voj “zvjez­da­noj” ra­di­oni­ci u Lu­shu svje­žu pri­rod­nu koz­me­ti­ku za nje­gu sto­pa­la pri­pre­mi­li su poz­na­ti “lu­sho­ljup­ci” Ana Stu­nić, Mir­na Me­da­ko­vić, Ivan Ša­rić, Bo­ris Le­iner i Kris­ti­jan Po­toč­ki. Ta­ko je pred­stav­lje­na Lu­sho­va ak­ci­ja u ko­joj će na ra­di­oni­ca­ma ot­kri­va­ti ka­ko se pri­pre­ma­ju ne­ki od nji­ho­vih naj­po­pu­lar­ni­jih pro­izvo­da, sa­vje­to­va­ti po­laz­ni­ke ka­ko nje­go­va­ti ko­žu i ko­su i upoz­na­va­ti ih s po­ri­jek­lom i kva­li­te­tom sas­to­ja­ka te se pri­tom, ka­ko is­ti­ču, do­bro za­bav­lja­ti. (vi­še na www.lush.hr i www.fa­ce­bo­ok.com/ lush.hr).

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.