Br­ze ki­fli­ce sa si­rom

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - GASTRO - bi­te-my-ca­ke.blog­s­pot.com

Uži­vaj­te u de­li­ci­ja­ma ko­je za vas pri­pre­ma i fo­to­gra­fi­ra mla­da pa­si­oni­ra­na fo­od blo­ge­ri­ca Ta­ma­ra No­va­ko­vić. Za sebe ka­že da je za­ljub­lje­ni­ca u pi­sa­nje i fo­to­gra­fi­ju, ku­ha­nje, do­bru knji­gu, ži­vo­ti­nje i pu­to­va­nja. Nje­zin blog pra­ti­te na

Set zdje­la Sret­ni por­cu­lan (dje­voj­či­ca,

jagoda, cro­issant), Di­zaj­n­ho­lik, 220 kn

(ko­mad) Za ti­jes­to: 250 g glat­kog bi­je­log braš­na 125 g svje­žeg krem-si­ra 3 rav­ne žli­či­ce pra­ška za pe­ci­vo 50 ml ulja 50 ml mli­je­ka 1 žli­či­ca so­li 1 bje­la­njak Pu­nje­nje po že­lji: šun­ka, sir 1 žu­ta­njak 1 žli­ca mli­je­ka ma­lo so­li sje­men­ke: se­zam, lan... Pro­sij­te braš­no s pra­škom za pe­ci­vo pa pos­tup­no do­daj­te sve os­ta­le sas­toj­ke i umi­je­si­te ti­jes­to. Peć­ni­cu ugrij­te na 180 stup­nje­va. Na po­braš­nje­noj pod­lo­zi ra­zva­ljaj­te ti­jes­to, pre­re­ži­te na kva­dra­te pa sva­ki kva­drat di­ja­go­nal­no na tro­ku­te. Tro­ku­te mo­že­te pu­ni­ti šun­kom, si­rom ili ih os­ta­vi­ti praz­ne pa ih za­mo­taj­te u ki­fli­ce. Sla­ži­te ih na pleh za pe­če­nje oblo­žen pa­pi­rom za pe­če­nje. Za pre­maz umu­ti­te žu­ta­njak s ma­lo so­li i žli­com mli­je­ka pa nji­me pre­ma­ži­te ki­fli­ce. Po že­lji ih po­si­paj­te sje­men­ka­ma. Pe­ci­te 30-40 min. Pos­lu­ži­te to­plo. Lim za pe­če­nje, Ikea,

www.ikea.com/at

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.