RO­ĐEN­DAN­SKO OS­VJE­ŽE­NJE

MA­KE UP, PARFEMI, NJE­GA...

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - LJEPOTA NEWS -

U po­vo­du 80. ro­đen­da­na La­bo­ra­to­ri­ja Vic­hy, ko­ji pro­izvo­di bla­go­tvor­nu koz­me­ti­ku

na ba­zi lje­ko­vi­te ter­mal­ne vo­de Vic­hy, mla­da francuska

di­zaj­ne­ri­ca Peg­gy Moqu­ay ukra­si­la je bo­či­ce s ter­mal­nom vo­dom u spre­ju na­smi­je­še­nim li­cem sa sim­pa­tič­nom

“fri­zu­rom”. Ova ek­s­klu­ziv­na li­ni­ja do­la­zi u lje­kar­ne pot­kraj lip­nja, i to u dvi­je va­ri­jan­te. U

pa­ke­tu s hi­dra­tant­nom nje­gom Aqu­alia Ther­mal (155,50 kn) do­bi­va­te mini pa­ki­ra­nje od 50 ml ter­mal­ne vo­de bes­plat­no, a di­zaj­ner­sko iz­da­nje

ter­mal­ne vo­de u spre­ju bit će dos­tup­no i u stan­dard­noj ve­li­či­ni od 150 ml (48,50 kn).

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.