Ja­go­de u kre­mi od mas­car­po­nea

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - GASTRO - bi­te-my-ca­ke.blog­s­pot.com

Uži­vaj­te u de­li­ci­ja­ma ko­je za vas pri­pre­ma i fo­to­gra­fi­ra mla­da pa­si­oni­ra­na blo­ge­ri­ca za hra­nu Ta­ma­ra No­va­ko­vić. Za sebe ka­že da je za­ljub­lje­ni­ca u pi­sa­nje i fo­to­gra­fi­ju, ku­ha­nje, do­bru knji­gu, ži­vo­ti­nje i pu­to­va­nja. Nje­zin blog pra­ti­te na Svi­je­tlo­pla­vi pos­lu­žav­nik, Ikea, www.ikea.com/at 200 g svje­žih jagoda 150 ml vrh­nja za šlag 100 g mas­car­po­nea 1 va­ni­lin-bo­ur­bon še­ćer Bi­je­la čo­ko­la­da, lis­ti­ći me­li­se za de­ko­ra­ci­ju Ja­go­de do­bro ope­ri­te, od­stra­ni­te pe­telj­ke i na­re­ži­te na plo­ške. Vrh­nje mik­saj­te s va­ni­lin­bo­ur­bon še­će­rom i žli­com še­će­ra u pra­hu dok ne do­bi­je­te me­ka­ni šlag, pa mik­saj­te do­dav­ši mas­car­po­ne. U ča­ši­ce za ser­vi­ra­nje slo­žite red jagoda, red kre­me od mas­car­po­nea. Ukra­si­te ri­ba­nom bi­je­lom čo­ko­la­dom i listi­ći­ma me­li­se. Po že­lji, mo­že­te iz­os­ta­vi­ti va­ni­lin-še­ćer i do­da­ti ko­ju žli­cu še­će­ra u pra­hu, ovis­no o to­me ko­li­ko slat­ko vo­li­te.

Ča­ša od bi­je­log stak­la, Ikea, www.

ikea.com/at

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.