Svi su lu­di za...

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - POVJERLJIVO -

...HA­LJI­NOM KO­ŠU­LJOM! Još nas je je­dan trend odu­še­vio ovo­ga lje­ta, a to su su­pe­ru­god­ne i su­per­prak­tič­ne ha­lji­ne-ko­šu­lje. Iz­vr­s­no se no­se, proz­rač­ne su, jed­nos­tav­ne su za kom­bi­ni­ra­nje, a mo­gu se no­si­ti i na ta­ji­ce i na go­le no­ge. Tko ih ne bi vo­lio!

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.