Naj­slas­ni­ji ljet­ni mod­ni de­sert

Ri­jet­ko bi tko odo­lio sla­do­le­du od va­ni­li­je i čo­ko­la­de, a mi vam ovo­ga tjed­na pred­la­že­mo upra­vo tak­vu mod­nu pos­las­ti­cu! Bež i bo­ja čo­ko­la­de iz­vr­s­no se na­do­pu­nju­ju, vi­zu­al­no su sa­vr­še­ne, a ne mo­ra­te ni­ti pa­zi­ti na ko­li­či­ne, jer ove dvi­je lje­po­ti­ce uop­će ne

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - TREND - NAPISALA Li­di­ja Pa­lun­ko FO­TO­GRA­FI­JE AFP, Re­uters, Ar­hi­va VL

Ovog su vam pro­lje­ća da na­pra­vi­te naj­sla­đe mod­no os­vje­že­nje po­treb­na sa­mo tri oku­sa - va­ni­li­ja, čo­ko­la­da i zrn­ce li­mu­na! Boje ko­je ovog lje­ta ne­će iz­os­ta­vi­ti ni­ti jed­na da­ma sklo­na ele­gan­ci­ji pos­lo­ži­le su se po­put tri na­ša naj­dra­ža oku­sa sla­do­le­da - sme­đa, bi­je­la i žu­ta fan­tas­tič­ni su kom­bo se­zo­ne. Ve­li­ka­ni po­put I T U D O M I SS A M Her­me­sa i ta­li­jan­ske bra­će ko­ja sto­je iza bren­da DSqu­ared2 upra­vo su u kom­bi­na­ci­ji sme­đe i bi­je­le vi­dje­li suz­dr­ža­ne ca­su­al kom­bi­na­ci­je ko­je su vla­da­le nji­ho­vim pro­ljet­no/ljet­nim re­vi­ja­ma, a sme­đi ba­lo­ner ko­ji je pred­sta­vio Her­mes još je je­dan do­da­tak fan­tas­tič­nom tren­du la­ga­ne ko­že ko­ja se mo­že no­si­ti i lje­ti. No, da sve ne bi bi­lo ta­ko smi­re­no i kla­sič­no po­bri­nu­li su se La­nvin i Sal­va­to­re Fer­ra­ga­mo, ko­ji su sme­đu bo­ju od­lu­či­li spa­ri­ti s ve­se­lom žu­tom. Do­bi­ve­ni kok­tel do­bro je za­či­ni­ti još po­ne­kim de­ta­ljem u bo­ji ili sta­te­ment ko­ma­dom ac­ce­sso­irea, i sprem­ni ste za jed­no la­ga­no i slat­ko ljet­no os­vje­že­nje!

Plat­ne­na tor­ba sa sme­đim de­ta­lji­ma, Be­net­ton San­da­le na vi­so­ku pe­tu, Ma­ssi­mo Dut­ti Sme­đa ko­šu­lja bez ru­ka­va, Ma­ssi­mo Dut­ti

Bi­je­la blu­za s re­sa­ma, H&M Re­men s me­tal­nim kop­ča­ma, Ma­ssi­mo Dut­ti

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.