Tko je za kok­tel, a tko za

Bi­ki­ni ili jed­no­di­je­li kos­tim, tko je do­volj­no hra­bar za sun­ča­nje u to­ple­ssu, što no­se na pla­žu, pi­ju li vo­du ili kok­te­le, što mis­le o noć­nom ku­pa­nju - sa­mo su ne­ke od stva­ri ko­je su nam ot­kri­le poz­na­te Hr­va­ti­ce. A osim to­ga, doz­naj­te gdje će ove go­di­ne l

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - DOSSIER LJETO - NAPISALA Li­di­ja Pa­lun­ko FO­TO­GRA­FI­JE AFP, Pixsell, Ar­hi­va VL

Na pla­žu no­sim…-

Le­žalj­ka ili ruč­nik?

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.