Mi­ris­na

Je li vaš omiljeni mi­ris­ni adut vo­de­ni val svje­ži­ne ili sen­zu­al­na to­pli­na sun­ca i ljet­nih tu­lu­ma? U par­fem­skom svi­je­tu la­ko mo­že­te do­bi­ti obo­je, sa­mo oda­be­ri­te pra­vu bo­či­cu!

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - PARFEMI - NAPISALA Iva­na Vo­do­ga­žec / VLM FO­TO­GRA­FI­JE Ca­me­ra­press/Gu­li­ver, Ar­hi­va VL

Pr­šta­va svje­ži­na i “vru­će” sun­ča­ne no­te za­mam­ne su kraj­nos­ti u ra­skoš­nom par­fem­skom bu­ke­tu s ko­jim ula­zi­mo u lje­to. U mi­ris­noj pri­či o ra­s­hla­đu­ju­ćem le­du i stras­tve­noj va­tri co­ol eki­pu, uobi­ča­je­no, pre­dvo­di Da­vi­doff s no­vom “ro­ni­lač­kom” va­ri­jan­tom poz­na­te to­alet­ne vo­de Co­ol Wa­ter, a vo­de­nom svje­ži­nom soč­nog vo­ća i ro­se na cvjet­nim la­ti­ca­ma odi­še i L’Eau Par Ken­zo. Na­su­prot njima među “naj­vre­li­jim” su no­vim mi­ri­si­ma Sa­ha­ri­en­ne iz ku­će Yves Sa­int La­urent, na­dah­nut to­pli­nom pus­ti­nje, te Pret­ty Hot od Eli­za­beth Ar­den, ener­gi­zi­ra­ju­ća kom­bi­na­ci­ja cr­ve­ne na­ran­če, man­da­ri­ne, ri­bi­za, cr­ve­ne ja­bu­ke, cvi­je­ta slat­ke pa­pri­ke i cr­ve­nog bo­žu­ra. Mirisno utje­lov­lje­nje ljet­ne to­pli­ne no­vi je “sun­ča­ni” mi­ris Jil San­der Eau de So­le­il, a glaz­be­na di­va Beyon­cé Knowles opi­su­je svoj no­vi mi­ris He­at Rush kao bo­či­cu te­ku­ćeg sun­ca. U soč­ne ljet­ne kok­te­le mo­gli bi se svr­sta­ti L’Oc­ci­ta­ne­ovi “Cvje­to­vi šlji­ve”, kom­bi­na­ci­ja šlji­ve, brus­ni­ce, bo­rov­ni­ce, glo­ga i kru­ške, te Ar­ma­ni Co­de Sum­mer, s na­ran­čom, kru­škom, va­ni­li­jom i đum­bi­rom!

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.