NEO­DO­LJI­VO SJAJ­NE US­NI­CE

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - DIREKTORIJ -

Ro­sal Lip Balm ne od­la­zi na go­diš­nji od­mor, ne­go do­no­si no­vu, re­di­zaj­ni­ra­nu li­ni­ju svo­jih pro­izvo­da. Ro­sal Lip Balm Pink Kiss da­ru­je tvo­jim us­na­ma neo­do­lji­vi ru­ži­čas­ti sjaj. Ak­tiv­ni sas­toj­ci šti­te us­ne od is­u­ši­va­nja, hi­dra­ti­zi­ra­ju ih i nje­gu­ju. Sen­zu­al­ne i li­je­pe, tvo­je us­ne vo­de te u tvoj pink svi­jet. Uz­mi svoj Ro­sal Ur­ban Baby i kreni u grad. Za­blis­taj na sva­kom ko­ra­ku i za­ve­di naj­bo­lje fra­je­re u gra­du. Dnev­na šet­nja ili noć­ni iz­la­zak? Za tvo­je us­ne ni­je bit­no jer su uz Ro­sal Red Pa­ssi­on me­ke i ugod­ne to­kom ci­je­log da­na, a za­vod­lji­ve i stras­tve­ne u sva­kom tre­nut­ku.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.