NA­PI­SA­LA I ODA­BRA­LA FO­TO­GRA­FI­JE

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - LJEPOTA -

U po­tra­zi za su­pe­ru­čin­ko­vi­tom koz­me­ti­kom ne tre­ba ići da­lje od vr­ta i voć­nja­ka. Se­zo­na je vo­ća i po­vr­ća či­ji su ek­s­trak­ti pra­va bla­go­dat za ten, pa ih pro­izvo­đa­či koz­me­ti­ke obil­no “uba­cu­ju” u pre­pa­ra­te za nje­gu li­ca i ti­je­la, kup­ke i ge­lo­ve za tu­ši­ra­nje... Per­šin je ide­alan za osjet­lji­vu ko­žu za­to što sa­dr­ži umi­ru­ju­ću kom­bi­na­ci­ju raz­no­vr­s­nih vi­ta­mi­na, mi­ne­ra­la i fla­vo­no­ida. Mr­k­va re­vi­ta­li­zi­ra ten i po­ma­že oču­va­ti ljet­nu pre­pla­nu­lost, a gra­šak je od­li­čan za nje­gu zre­le ko­že. Kras­ta­vac je poz­na­to pri­rod­no sred­stvo za hi­dra­ta­ci­ju i du-

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.