Us­ne sjaj­ne i soč­ne po­put voć­nih bo­bi­ca

Ma­ke up, par­fe­mi, nje­ga...

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - LJEPOTA NEWS -

ma­ke up fac­tory lan­si­rao je ko­lek­ci­ju sja­ji­la za us­ne Shim­mer Lip Tu­be. Svje­tlu­ca­ve čes­ti­ce da­ju us­na­ma in­ten­zi­van sjaj, a u mo­der­nim za­ga­si­tim bo­ja­ma cvjet­nih la­ti­ca i voć­nih bo­bi­ca us­ne iz­gle­da­ju pu­ni­je, soč­ni­je i zavodljivije. Sja­ji­la voć­nog oku­sa u prak­tič­nim su no­vim tu­ba­ma za jed­nos­tav­no i br­zo na­no­še­nje (79,90 kn, mül­ler). ame­rič­ki koz­me­tič­ki brend Be­ne­fit poz­nat je po du­ho­vi­tom i kre­ativ­nom pris­tu­pu lje­po­ti, pa je po­sve u nji­ho­vom sti­lu iz­ja­va ka­ko no­va

maskara “They’re re­al!” mo­že iz­dr­ža­ti sve, uklju­ču

ju­ći i de­tek­tor la­ži. ka­žu da maskara “They’re re­al!” ot­kri­va tre­pa­vi­ce kak­ve nis­te ni zna­li da ima­te ta­ko da ih

is­to­dob­no pro­du­žu­je, po­di­že, uvi­ja, po­di­že i da­je im iz­ni­man vo­lu­men. Ta­ko već jed­nim po­te­zom mo­že­te do­bi­ti ra­sko­šan efekt umjet­nih tre­pa­vi­ca (169 kn, Sep­ho­ra).

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.