CR­NA ALGA - ELIK­SIR MLA­DOS­TI

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - LJEPOTA NEWS -

Luk­suz­na an­ti age li­ni­ja na ba­zi cr­ne al­ge gi­ven­c­hy Le So­in no­ir, poz­na­ta po neo­bič­noj cr­noj tek­s­tu­ri ko­ja nes­ta­je u do­di­ru s ko­žom, pro­ši­re­na je se­ru­mom za in­ten­ziv­no po­mla­đi­va­nje (2456 kn). Cr­ni se­rum sa­dr­ži još ve­ću kon­cen­tra­ci­ju al­ge ko­ja u pri­ro­di op­s­ta­je čak i u ek­s­trem­nim uvje­ti­ma. u gi­ven­c­hyju ka­žu ka­ko su iz­nim­nu spo­sob­nost re­ge­ne­ra­ci­je cr­ne al­ge “ugra­di­li” u koz­me­ti­ku i ta­ko do­bi­li pro­izvo­de ko­ji “re­kons­tru­ira­ju” ko­la­gen ko­ji u ko­ži odr­ža­va čvr­sto­ću i je­dri­nu.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.