Vri­jed­na ta­ti­na cu­ri­ca

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - NEWS -

Dva­de­set­dvo­go­diš­nja Pe­tra Ec­cles­to­ne, mla­đa kćer vlas­ni­ka For­mu­le 1, na­kon luk­suz­nog vjen­ča­nja za svog oda­bra­ni­ka Ja­me­sa sa Stun­ta od­lu­či­la je nas­ta­vi­ti sta­vi­ti sa di­zaj­ner­skom ka­ri­je­rom. je­rom. Iako je nje­zi­na mu­ška ko­lek­ci­ja Form pro­pa­la u ro­ku 14 4 mje­se­ci, Pe­tra je od­luč­na pos­ta­ti ti di­zaj­ne­ri­ca pa se od­lu­či­la oku­ša­ti ti u kre­ira­nju ac­ce­sso­irea - svo­ju u li­ni­ju na­zva­la je Stark. Ne­dav­no su objav­lje­ne pr­ve fo­to­gra­fi­je nje­zi­nih ezi­nih clut­ch tor­bi­ca, a mi sa­mo mo­že­mo mo pri­mje­ti­ti ka­ko nas ja­ko pod­sje­ća­ju na rad Alexan­de­ra McQu­eena. Len­cia be­ads po­pu­lar­ni su mod­ni do­da­ci, kom­bi­na­ci­ja

sre­bra i raz­no­boj­nih de­ta­lja ko­je pre­ma vlas­ti­tom iz­bo­ru i sli­je­du mo­že­te na­ni­za­ti na sre­br­ne na­ruk­vi­ce ili ogr­li­ce i na taj na­čin do­bi­ti na­kit ko­ji ne­će no­si­ti

nit­ko osim vas; na­kit ko­ji će naj­bo­lje os­li­ka­ti vaš mod­ni iz­ri­čaj i va­šu kre­ativ­nost. Mo­že­te bi­ra­ti iz­me­đu

raz­li­či­tih kom­bi­na­ci­ja bo­ja (ze­le­ne, pla­ve, bi­je­le ili ru­ži­čas­te) i raz­li­či­tih mo­ti­va i kre­ira­ti si je­dins­tve­nu na­ruk­vi­cu ili ogr­li­cu. Len­cia be­ads mo­že­te pro­na­ći u

Zla­tar­ni Ce­lje u za­gre­bač­kom Arena cen­tru.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.