Bar­bie koz­me­ti­ka za mla­de da­me

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - LJEPOTA NEWS -

naj­poz­na­ti­ja lut­ka Bar­bie već 52 go­di­ne svjet

ski je fe­no­men či­ja po­pu­lar­nost ne je­nja­va. no­va koz­me­tič­ka li­ni­ja ovog su­pe­rus­pješ­nog bren­da na­mi­je­nje­na je dje­voj­či­ca­ma u do­bi iz­nad tri go­di­ne, a nas­ta­la je u avo­nu ko­ji je lan­si­rao šam­pon za ko­su i gel za tu­ši­ra­nje, mi­ris­ni sprej za ti­je­lo i sja­ji­lo za us­ne, u pre­poz­nat­lji­vom ru­ži­čas­tom pa­ki­ra­nju

s likom omi­lje­ne lut­ke (od 25 do 35 kn). Tu su i mod­ni do­da­ci za mla­de da­me: tra­ka za ko­su, set be­dže­va, nov­ča­nik, per­ni­ca te slu­ša­li­ce za mo­bi­tel ili mp3 player (od 45 do 65 kn, avon ka­ta­log).

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.