ME­GA­BO­ARD IDE­JA KAO NI­JED­NA DO SA­DA

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - DIREKTORIJ -

Kre­ativ­ne ide­je i rje­še­nja tu su da nas zabave i pre­ne­su po­ru­ku, a 27 me­ta­ra vi­so­ka autos­to­pe­ri­ca ko­ja sto­pi­ra ‘do naj­bo­ljeg shop­pin­ga u gra­du’ sva­ka­ko ni­je os­ta­la ne­za­mi­je­će­na ot­ka­ko je proš­li tje­dan pos­tav­lje­na uz Ja­dran­sku ave­ni­ju. Ovu neo­bič­nu me­ga­bo­ard rek­la­mu za City Cen­ter one osmis­li­la je mla­da i kre­ativ­na eki­pa agen­ci­je ZOO. Ne pro­pus­ti­te po­sje­ti­ti ne­dav­no otvo­re­ni H&M u City Cen­te­ru one, na čak 2100 me­ta­ra kva­drat­nih, a usko­ro sli­je­di i otvo­re­nje pr­ve Al­do tr­go­vi­ne ci­pe­la.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.