Mod­ni iz­let Kanyea Wes­ta

MOD­NI NO­VI­TE­TI, KAM­PA­NJE, KO­LEK­CI­JE...

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - NEWS -

Poz­na­ti ame­rič­ki re­per ovih da­na u pra­voj je gu­žvi, što ni­je ni čud­no s ob­zi­rom da ga na pa­ri­škom modnom tjed­nu oče­ku­je pre­zen­ta­ci­ja pr­ve žen­ske ko­lek­ci­je. Iako sve de­ta­lje dr­ži u stro­goj taj­nos­ti, objav­lje­no je ka­ko je re­vi­ja na ras­po­re­du 1. lis­to­pa­da u 21.30, od­mah na­kon što svo­je no­ve kre­aci­je pred­sta­vi Je­an Pa­ul Ga­ul­ti­er. Kanye je ot­krio ka­ko nas če­ka ne­što “uni­kat­no, kon­tro­verz­no i po­vrh sve­ga mod­no”, a zna­ti­želj­ni­ci­ma ne pre­os­ta­je ni­šta osim str­pi­ti se još tje­dan da­na!

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.