Šu­šti

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - LIFESTYLE -

Bo­je ra­ne je­se­ni ta­ko su ra­skoš­ne, to­ple, pro­fi­nje­ne... Zelena se la­ga­no pre­tva­ra u zlat­no­žu­tu i sme u, dr­ve­ce i grm­lje oki­ti­lo se ru­me­nim vo­cem i bo­bi­ca­ma. Na iz­ma­ku ruj­na vec se jas­no cu­je šu­šta­nje lis­to­pa­da, kr­c­ka­ju sun­co­kre­to­ve i bun­de­vi­ne sje­men­ke, mi­ri­šu pe­ce­ni ku­ku­ru­zi i vi­no... Tak­va le­žer­na je­sen­ska ro­man­ti­ka iz­vr­stan je “laj­t­mo­tiv” za ure enje do­ma. To­pao ugo aj do­no­si na­mje­štaj u pri­rod­nim bo­ja­ma dr­va te u bo­ga­tim ni­jan­sa­ma sme ih plo­do­va: ora­ha, lješ­nja­ka, kes­te­na... Upra­vo u kes­te­njas­toj bo­ji od­lic­no iz­gle­da kož­na­ti ta­bu­re Ese­dra di­zaj­ne­ri­ce Mo­ni­ce För­ster, a od sme e ko­že na­ci­njen je i te­pih Zhip­po, s la­ser­ski iz­re­za­nim mo­ti­vi­ma di­zaj­ne­ra Ric­car­da Fat­to­ri­ja. Sme a udob­nost do­la­zi do iz­ra­ža­ja i u neo­bic­noj asi­me­tric­noj sofi Rift Y ko­ju je Patricia Urqu­iola osmis­li­la za Mo­ro­so. Me u Mo­ro­so­vim pro­izvo­di­ma je­sen pri­zi­va i Na­no­ok, sto­li­ca ko­jom je di­zaj­ner Phi­lip­pe Bes­ten­he­ider iz­ra­zio div­lje­nje “ge­ome­tri­ji maj­ke Pri­ro­de”. Na­no­ok u cr­ven­kas­tim, bež i sme-

Fo­to­ta­pe­ta s mo­ti­vom lišća (od 900 kn, www.print­stu­dio.hr)

Pred­sob­lje Va­ri­an­ta s raz­no­vr­s­nim mo­guć­nos­ti­ma kom­bi­ni­ra­nja (vi­se­ći i sto­je­ći ele­men­ti od 399 kn, Ki­ka)

Zid­no ogle­da­lo Eos s “voć­nom” bor­du­rom, di­zajn Vit­to­rio Lo­ca­tel­li za Dri­ade (ci­je­na na upit, Stu­dio For­mo For­ma)

Magnetni dr­ža­či za za­vje­se (sva­ki 94,90 kn, Ki­ka)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.