BLA­GO­TVOR­NI BAL­ZAM OD DO­MA­ĆEG LJE­KO­VI­TOG BI­LJA

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - DIREKTORIJ -

Od na naj­fi­ni­jih bilj­nih ek­s­tra­ka­ta s eko­lo­ški oču­va oču­va­nog po­dru­čja Žum­ber­ka, tvrt­ka Ep Epi­men pro­izvo­di bilj­ni bal­zam E Epi­derm ko­ji br­zo i učin­ko­vi­to za­cje­lju­je ko­žu te po­ma­že kod bla­žih upala ko­že. Bilj­ni bal­zam Epi­derm sa­dr­ži ek­s­trakt nevena, pro­po­lis, pče­li­nji vo­sak, la­van­di­no ulje, shea mas­lac i v vitamin E. Ova Ovaj lje­ko­vi­ti pri­pra­vak ši­ro­kog spektr spek­tra dje­lo­va­nja na­mi­je­njen je ci­je­loj obi­te­lji (www.epi­men.hr).

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.