Svi su lu­di za...

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - POVJERLJIVO -

...RE­TRO JAK­NOM RYA­NA GOS­LIN­GA! Ka­na­đa­nin Ryan Gos­ling ma­lo je ko­ga os­ta­vio rav­no­duš­nim u fil­mu vož­nja (Dri­ve), ko­ji upra­vo igra u na­šim ki­ni­ma. Film ko­ji je kri­ti­ča­re, ali i pu­bli­ku obo­rio s no­gu ima ne­ku za­nim­lji­vu re­tro vi­bru, a glav­ni je ele­ment Gos­lin­go­va jak­na s ve­li­kim škor­pi­onom na le­đi­ma. Kos­ti­mo­graf­ki­nja vož­nje ot­kri­la je ka­ko je ide­ju dao sam Gos­ling pre­ma či­joj se ori­gi­nal­noj ko­rej­skoj jak­ni da­la sa­ši­ti i ona ko­ju no­si u fil­mu.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.