Ako mo­že­te!

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - DOM SHOPPING -

Tra Tran­s­pa­rent­na plas­ti­ka no­vi je hit u svi­je­tu svi unu­tar­njeg dizajna. Pro­zir­ne sto­li­ce sto i de­ta­lji po­put lam­pi i ku­ti­ja ide­al­ni su za ma­nje sta­no­ve i pros­to­ri­je - zbog svo­je svo pro­zir­nos­ti da­ju pros­to­ru da “di­še”, “d a do­dat­ci bo­je či­ne ih ide­al­nim za ra­zve­se­li­ti mo­no­to­ni in­te­ri­jer. Zbog la­ko­će lak obli­ko­va­nja tran­s­pa­rent­na plas­ti­ka ušu­lja­la uš se i u di­zajn ku­hinj­skih sit­ni­ca po­put pop dr­ža­ča čač­ka­li­ca i otva­ra­ča za bo­ce. ce.

Svi­jeć­njak ‘Ghost Can­de­la­bra’, di­zajn jon ru­ssel za in­ner­most, vi­si­na 25 cm, 460 kn, www.di­zaj­n­ho­lik.hr Sto­li­ca ‘Pa­uli­ne’, 749 kn, ki­ka Po­su­de za po­hra­nu raz­li­či­tih di­men­zi­ja, Zak! de­sign, od 90 kn, Di­ona Sto­lić ‘Flash’, di­men­zi­je 40 x 40 cm, vi­si­na...

Sto­li­ca ‘Co­okie’, in­fi­ni­ti de­sign, 2.657 kn, Stu­dio For­mo For­ma

Otva­rač za bo­ce ‘to­re’, Bu­gat­ti, 166 kn, eu­ro­nam Sta­lak za vin­ske bo­ce ‘Gra­pe­vi­ne’, Um­bra, 219 kn, Ho­me Swe­et Ho­me

Dr­žač čač­ka­li­ca ‘PiC’NiX’, ko­zi­ol, 159 kn, Ho­me Swe­et Ho­me

Stol­na lam­pa ‘Da­lu’, di­zajn Vi­co Ma­gis­tret­ti za ar­te­mi­de, vi­si­na 26cm, 553.50 kn, ri­ba­rić

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.