Ko­lač sa šlji­va­ma

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - GASTRO -

110 g braš­na 1 žli­či­ca pra­ška za pe­ci­vo pr­sto­hvat so­li 2 ja­ja 100 g še­će­ra + 3 žli­ce 1 žli­či­ca aro­me va­ni­li­je 160 ml mli­je­ka li­mu­no­va ko­ri­ca 3 žli­ce otop­lje­nog mas­la­ca 10-ak svje­žih šlji­va 1/2 žli­či­ce ci­me­ta pr­sto­hvat kar­da­mo­ma Peć­ni­cu ugrij­te na 190 stup­nje­va. Pje­nas­to iz­mik­saj­te ja­ja sa 100 g še­će­ra. Do­daj­te va­ni­li­ju, mli­je­ko, na­ri­ba­nu li­mu­no­vu ko­ri­cu, otop­lje­ni mas­lac, ci­met i po že­lji kar­da­mom. Za­tim umik­saj­te braš­no po­mi­je­ša­no sa pra­škom za pe­ci­vo i so­lju. Ra­po­re­di­te ti­jes­to u če­t­vr­tas­ti pleh za pe­če­nje (20 x 30 cm, mo­že i ma­nji). Po ti­jes­tu pos­la­ži­te šlji­ve, ko­je ste pret­hod­no opra­li, pre­re­za­li na po­la i uk­lo­ni­li im ko­šti­ce. Na kra­ju po­si­paj­te s pre­os­ta­le 3 žli­ce še­će­ra. Pe­ci­te 30-ak mi­nu­ta (pro­vje­ra čač­ka­li­com).

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.