Kad SJP bi­ra svo­jih top 100 ci­pe­la...

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - NEWS -

Mo­gli bi­smo re­ći da je Sa­rah Je­ssi­ca Par­ker je­dan od glav­nih auto­ri­te­ta ka­da je o ci­pe­la­ma ri­ječ, a is­to mis­li u newyor­ški mu­zej Me­tro­po­li­tan, ko­ji ju je za­mo­lio da oda­be­re svo­jih omi­lje­nih 100 pa­ri kao uvod u iz­lož­bu vi­še od 2500 pa­ri ci­pe­la. - Ka­da su me pi­ta­li da oda­be­rem 100, od­go­vo­ri­la sam ‘sa­mo to­li­ko?!’ - ka­že Sa­rah, či­ja bi Car­rie bi­la ite­ka­ko za­do­volj­na - na po­pi­su je vi­še pa­ri ma­no­li­ca. SJP je ina­če oda­bra­la ci­pe­le u ve­li­kom ras­po­nu - od onih iz 16. sto­lje­ća do mo­de­la Ro­dar­te iz 2008. go­di­ne.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.