To

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - LIFESTYLE -

No ka­ko god ga “okr­sti­li” ne­po­bit­na je či­nje­ni­ca da je iz­nim­no sves­tran! Toč­ki­ce na­iz­gled je­su “neo­z­bilj­ne” no odav­no su do­ka­za­le da se na njih mo­že oz­bilj­no ra­ču­na­ti u ure­đe­nju ci­je­log sta­na, a ne sa­mo dje­čje so­be. Toč­kas­ti uzo­rak efek­tan je u svim mo­gu­ćim va­ri­jan­ta­ma, od jed­nos­tav­ne si­me­tri­je do slo­bod­ni­je “raz­ba­ca­nih” kru­ži­ća. Toč­ki­ce mo­gu bi­ti i pro­fi­nje­ne i eks­plo­ziv­ne, pa pri­je “toč­ka­nja” raz­mis­li­te što nji­me za­pra­vo že­li­te pos­ti­ći. Za ele­gant­ni­ji i mo­der­ni­ji iz­gled od­li­čan je cr­no-bi­je­li kon­trast. Do­bar je pri­mjer

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.