NA­PI­SA­LA I ODA­BRA­LA

U hlad­ni­jim da­ni­ma ti­je­lo obo­ža­va bo­ga­te pre­pa­ra­te na ba­zi naj­fi­ni­jih bilj­nih ulja i mas­la­ca, me­da i pče­li­njeg vo­ska. Tak­va ‘mul­ti­funk­ci­onal­na’ nje­ga is­to­dob­no hra­ni, hi­dra­ti­zi­ra i ob­nav­lja, omek­ša­va gru­bu i is­pu­ca­nu ko­žu, umi­ru­je cr­ve­ni­lo i iri­ta­ci­je

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - LJEPOTA - Iva­na Vo­do­ga­žec / VLM FO­TO­GRA­FI­JE Ca­me­ra­press/gu­li­ver, Ar­hi­va VL

Čes­to da­je­mo pred­nost br­zo­upi­ja­ju­ćim kre­ma­ma jer su iz­nim­no prak­tič­ne i naj­ma­nje zah­tjev­ne, no ko­ža vo­li i bo­ga­te, mas­ni­je, guš­će pre­pa­ra­te: bal­za­me, me­le­me, mas­la­ce... Sa­vr­še­ni su za hlad­ni­je da­ne jer pru­ža­ju “mul­ti­funk­ci­onal­nu” nje­gu - is­to­dob­no hra­ne, hi­dra­ti­zi­ra­ju i ob­nav­lja­ju, iz­vr­s­ni su za omek­ša­va­nje gru­be i is­pu­ca­ne ko­že, učin­ko­vi­to umi­ru­ju cr­ve­ni­lo i iri­ta­ci­je. Upra­vo su tak­vi pri­prav­ci pos­ta­li ne­nad­maš­ni koz­me­tič­ki kla­si­ci. Hol­lywo­od­ske di­ve zak­li­nju se u kul­t­nu kre­mu Eig­ht Ho­ur ko­ju je 1930. go­di­ne osmis­li­la Eli­za­beth Ar­den, ili u Pal­mer­so­ve pro­izvo­de na ba­zi ka­ka­ova mas­la­ca, a naj­ve­ća je hr­vat­ska zvi­jez­da poz­na­ti Me­lem. Me­le­mi­ma, bal­za­mi­ma i mas­la­ci­ma za­jed­nič­ko je obi­lje pri­rod­nih sas­to­ja­ka ko­ji du­bin­ski re­vi­ta­li­zi­ra­ju ko­žu od gla­ve do pe­te, os­tav­lja­ju­ći je njež­no me­kom i glat­kom. Za ve­li­ku ob­no­vu te­na zas­luž­na su naj­fi­ni­ja bilj­na ulja, med, pče­li­nji vo­sak i ek­s­trak­ti lje­ko­vi­tog bi­lja, a po­seb­no mjes­to za­uzi­ma ka­ri­te (shea) mas­lac, omi­ljen eg­zo­tič­ni sas­to­jak L’Oc­ci­ta­nea i dru­gih koz­me­tič­kih ku­ća. Mas­la­ci, bal­za­mi i me­le­mi ubra­ja­ju se u ta­ko­zva­nu uni­ver­zal­nu nje­gu za ci­je­lu obi­telj i od­lič­no rje­ša­va­ju raz­ne pro­ble­me, od su­he ko­že do iri­ta­ci­ja i stri­ja.

Ka­ri­te (shea) mas­lac za ti­je­lo obo­ga­ćen je bla­go­tvor­nim uljem sje­men­ki gro­žđa (174 kn, u lje­kar­na­ma) Pri­rod­ni mas­lac Le­mony Flut­ter za omek­ša­va­nje tvr­de ko­že (za­nok­ti­ce, lak­to­vi, pe­te...) pri­prav­ljen je od man­go­va i shea mas­la­ca, li­mu­no­va ulja i...

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.