Pa­le­ta za

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - LJEPOTA -

pla­vom oda­je po­čast i vječ­no po­pu­lar­nom tra­pe­ru, a tu su i in­ten­ziv­ni­je, kra­ljev­ski pla­ve ni­jan­se. Me­đu hlad­nim bo­ja­ma ve­li­ka je zvi­jez­da i zelena, u ni­jan­sa­ma “ču­des­ne šu­me” i dra­gu­lja. Oba­sja­va nas i sjaj cr­ve­nog dra­gog ka­me­nja, jer na sce­nu se u ve­li­kom sti­lu vra­ti­la ru­bin­ski cr­ve­na, ali i sve mo­gu­će dru­ge ni­jan­se ove stras­ne i to­ple bo­je: vul­kan­ski vre­la, soč­na i “pu­na” kao voć­ne bo­bi­ce, tam­na kao vi­no... Cr­ve­na je oži­vje­la s po­pu­lar­noš­ću ta­ko­zva­nog re­tro gla­mu­ra ko­ji na­la­zi na­dah­nu­će u pr­voj po­lo­vi­ni proš­lo­ga sto­lje­ća, kad su cr­ve­ni ruž i lak za

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.