Gi­se­le kao kla­uni­ca

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - NEWS -

Za bri­tan­ski je Vo­gue slav­lje već po­če­lo pa ta­ko u bro­ju od pro­sin­ca na nas­lov­ni­ci do­no­si praz­nič­no odje­ve­nu Gi­se­le Bun­d­c­hen. Či­nje­ni­ca jest da toj že­ni ap­so­lut­no sve na ovo­me svi­je­tu sa­vr­še­no sto­ji (pa ta­ko valj­da i vre­ća

krumpira), no ovaj je styling, ko­ji pot­pi­su­je Lu­cin­da Cham­bers na­išao na pri­lič­no ne­go­do­va­nje mod­ne jav­nos­ti. Us­po­re­di­li su Gi­se­le

- ma ka­ko pre­kras­na bi­la - s kla­unom!

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.