Ba­vi­ti se modom kod nas zna­či kre­nu­ti TE­ŠKIM PU­TEM

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - INTERVJU -

Iza vas je sko­ro de­set go­di­na us­pješ­ne di­zaj­ner­ske ka­ri­je­re. Ko­li­ko se bi­lo te­ško pro­bi­ti na po­čet­ku? Sje­ća­te li se svo­je pr­ve us­pješ­ne re­vi­je, pr­ve pro­da­ne kre­aci­je? – Sva­ki po­če­tak je te­žak. Ne­ka­ko, da­nas ka­da gle­dam una­trag imam osje­ćaj da je pri­je bi­lo pu­no te­že za­ko­ra­či­ti u mod­ni svi­jet ne­go da­nas, jer per­cep­ci­ja lju­di o hr­vat­skom di­zaj­nu i mo­di da­nas je op­će pri­hva­će­na i hr­vat­ska mod­na sce­na u po­s­ljed­njih ne­ko­li­ko go­di­na stek­la je ve­li­ku nak­lo­nost ku­pa­ca. Mo­ja lju­bav pre­ma mo­di i kre­ativ­nos­ti bi­la je uvi­jek snaž­na, bi­lo je tu tre­nu­ta­ka ka­da sam se i sa­ma zna­la za­pi­ta­ti ima li sve to smis­la, ali ni­ka­da ni­sam po­mis­li­la na odus­ta­ja­nje. Stva­ri su jed­nos­tav­no po­la­ko do­la­zi­le na svo­je mjes­to i tre­nu­tak ka­da ono što vo­li­te i ra­di­te bu­de pri­hva­ćen od stra­ne va­ših ku­pa­ca shva­ti­te da ste na do­bro­me pu­tu. Gle­da­ti svo­je kre­aci­je na že­na­ma naj­ve­ća je na­gra­da i raz­log za­što i da­nas u me­ni go­ri kre­ati­van žar kao na sa­mom po­čet­ku. Pr­ve kre­aci­je bi­le su na­mi­je­nje­ne mo­jim pri­ja­te­lji­ca­ma i nji­ho­ve po­zi­tiv­ne kri­ti­ke sva­ka­ko su me ta­da ohra­bri­le da svoj mod­ni ru­ko­pis po­nu­dim i dru­gi­ma... Do­ne­dav­no ste svo­je no­ve ko­lek­ci­je pred­stav­lja­li na mod­nim tjed­ni­ma, no odus­ta­li ste od te prak­se, za­što? Ko­li­ko je te­ško pro­bi­ti se do kli­je­na­ta ka­da ne­ma­te ta­kav me­dij­ski event iza se­be? – U jed­nom tre­nut­ku sam osje­ti­la po­tre­bu da svo­ju mod­nu vi­zi­ju is­ko­mu­ni­ci­ram na ma­lo ne­ko­nven­ci­onal­ni­ji na­čin. Bu­du­ći da sam sa svo­jim kli­jen­ti­ma u sva­kod­nev­noj ko­mu­ni­ka­ci­ji, shva­ti­la sam da i nji­ma vi­še od­go­va­ra osob­ni­ji i in­tim­ni­ji pris­tup. Za­hva­lju­ju­ći od­lič­nom ti­mu su­rad­ni­ka ova­kav na­čin mod­ne i me­dij­ske pre­zen­ta­ci­je is­pu­nja­va sva mo­ja oče­ki­va­nja i tre­nut­no ne raz­miš­ljam o pro­mje­na­ma. Dru­že­nje i pred­stav­lja­nje no­vih ko­lek­ci­ja za svo­je kli­jen­te i da­nas se do­ga­đa sa­mo u in­tim­ni­joj at­mo­sfe­ri. Va­še kre­aci­je poz­na­te su po svo­joj sen­zu­al­nos­ti i žens­tve­nos­ti. Je li te­ško osmis­li­ti pre­poz­nat­ljiv stil i di­zajn i os­ta­ti mu vje­ran? Ka­ko uk­la­pa­te no­vo­se­zon­ske tren­do­ve u svo­je kre­aci­je? – S vre­me­nom sam stvo­ri­la svoj pre­poz­nat­ljiv mod­ni ru­ko­pis ko­jeg mo­je kli­jen­ti­ce vo­le. Sva­ke se­zo­ne tu su odre­đe­ni po­ma­ci u kro­ju, di­zaj­nu, bo­ji, ma­te­ri­ja­li­ma ili prin­to­vi­ma ali ni­ka­da na uš­trb kva­li­te­te, udob­nos­ti ili žens­tve­nos­ti. Ak­tu­al­ne tren­do­ve

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.