NA­PI­SA­LA I ODA­BRA­LA

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - LJEPOTA -

Svi­la, fi­no usit­nje­ni kris­ta­li i zlat­ne čes­ti­ce, ri­žin prah, iz­vor­ska vo­da... Obi­lje “ple­me­ni­tih” sas­to­ja­ka mo­že se na­ći u no­vim pre­pa­ra­ti­ma “za oza­re­nu ko­žu”. Pu­der go­to­vo i ni­je pra­va ri­ječ za njih, jer pos­ta­li su mno­go, mno­go vi­še od pu­de­ra. To­ni­ra­ju ko­žu i pri­kri­va­ju ne­sa­vr­še­nos­ti zdru­že­nim učin­kom fi­nih pig­me­na­ta i nje­gu­ju­ćih sas­to­ja­ka, nu­de se u raz­nim “pod­vr­sta­ma” od an­ti-age pu­de­ra ko­ji sma­nju­ju zna­ko­ve sta­re­nja do “las­ting” pu­de­ra ko­ji ci­je­li dan pos­to­ja­no odr­ža­va­ju svjež i bes­pri­je­ko­ran iz­gled. No­ve pu­de­re čes­to na­zi­va­ju ne­vid­lji­vi­ma jer se nji­ho­ve la­ga­ne i proz­rač­ne tek­s­tu­re tre­nu­tač­no sta­pa­ju s ko­žom. Iz­bor ni­jan­si to­li­ko je ši­rok i pro­fi­njen da “po­kri­va” sva­ku kom­bi­na­ci­ju to­na (hlad­ni, ne­utral­ni ili to­pli) i bo­je te­na, pa do­bro pri­la­go­đen pu­der ne os­tav­lja ni­ka­kav vid­ljiv pri­je­laz i stva­ra efekt “go­le ko­že” za pri­ro­dan iz­gled. No­ve ge­ne­ra­ci­je pu­de­ra is­to­dob­no hi­dra­ti­zi­ra­ju i ma­ti­ra­ju ten, a za “oza­ren” iz­gled zas­luž­ni su i pig­men­ti za “op­tič­ko po­mla­đi­va­nje” ko­ji re­flek­ti­ra­ju svje­tlost i ta­ko da­ju ko­ži “mla­de­nač­ku auru”.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.