ORBIT SU­PER HE­ROJ OPET KRE­ĆE U AK­CI­JU

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - DIREKTORIJ -

U svib­nju se na hr­vat­skim uli­ca­ma po­ja­vio Orbit Su­per He­roj ko­ji se hra­bro bo­ri pro­tiv zub­nih nas­la­ga i us­pješ­no ih po­bje­đu­je. Mo­gli ste ga vi­dje­ti u bli­zi­ni res­to­ra­na i ka­fi­ća jer ta­mo naj­češ­će na­vra­te ba­na­na, kraf­na, luk i ka­va - upor­ne nas­la­ge hra­ne. Orbit Su­per He­roj otje­rao ih je po­mo­ću Orbit gu­ma za žva­ka­nje bez še­će­ra, a lju­di su ga od­mah za­vo­lje­li, ra­do su se s njih dru­ži­li i fo­to­gra­fi­ra­li te pra­ti­li nje­go­ve pot­hva­te na Fa­ce­bo­oku i Yo­utu­beu. Orbit Su­per He­roj po­nov­no je kre­nuo u ak­ci­ju 15. lis­to­pa­da, a u cen­tru Za­gre­ba opet će­te ga na­ći 19.11. i 17.12.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.