MI­NI IN­TER­V­JU

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - POVJERLJIVO -

Na­pi­sa­li ste knji­gu Ir­re­vent o va­ših 30 go­di­na u mo­di. Du­go ste ra­di­li na njoj? – Ja­ko du­go, još dok sam bi­la u Vo­gu­eu. Pi­šem o sve­mu, o po­če­ci­ma, svo­joj dje­ci, mo­de­li­ma... Ka­da ra­di­te u mo­di, ne­ma­te vi­ken­da. Pi­šu­ći je, pri­sje­ti­la sam se mno­gih dra­gih lju­di, od Hel­mu­ta Lan­ga do An­ne Win­to­ur, svi su oni dio mog ži­vo­ta. Mo­da je jed­na ve­li­ka obi­telj.

Ko­jeg di­zaj­ne­ra no­ve ge­ne­ra­ci­je pre­fe­ri­ra­te? – Obo­ža­vam Chris­top­he­ra Ka­nea! On je naj­ta­len­ti­ra­ni­ji di­zaj­ner svo­je ge­ne­ra­ci­je. Ni­je ga uvi­jek ta­ko jed­nos­tav­no shva­ti­ti, ali je di­van - i kao kre­ator i kao oso­ba. Pre­kras­no su­ra­đu­je sa svo­jom ses­trom i vi­di se da su je­dan dru­go­me po­dr­ška. Ima li pri­ja­telj­stva u mo­di? Ima! Stvar­no ima.

Ca­ri­ne Ro­it­feld, biv­ša glav­na ured­ni­ca fran­cu­skog Vo­gu­ea, sa­da sti­lis­ti­ca

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.