La­uren San­to Do­min­go

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - IT DJEVOJKA -

U vre­me­nu ka­da nam je sve što po­že­li­mo na­do­hvat ru­ke – bi­le to no­vos­ti, in­for­ma­ci­je ili na­mir­ni­ce, tek ne­ko­li­ko kli­ko­va mi­šem do­vest će nas do že­lje­nog re­zul­ta­ta. Sto­ga nas po­ma­lo ču­di da je mo­da na ovaj po­pis doš­la tek ne­dav­no – Mo­da Ope­ran­di, in­ter­net shop iza ko­jeg sto­ji jed­na od ured­ni­ca Vo­gu­ea, pr­vi je ko­ji nu­di odje­ću od­mah na­kon nje­zi­nog pri­ka­zi­va­nja na mod­nim pis­ta­ma. “Pos­to­ji odje­ća ko­ja bu­de pri­ka­za­na na re­vi­ji, ali ni­kad ne kre­ne u pro­da­ju. Cilj Mo­de Ope­ran­di je kli­jen­ti­ma omo­gu­ći­ti kup­nju ovih ko­ma­da i ide­al­na je za lju­de ko­ji vo­le uni­ka­tan di­zajn ko­ji ne­će ima­ti svat­ko.”, objaš­nja­va svoj pos­lov­ni po­tez La­uren San­to Do­min­go. La­uren je sti­lis­ti­ca i ured­ni­ca u Vo­gu­eu, a kroz svo­ju bo­ga­tu ka­ri­je­ru u modnom svi­je­tu proš­la je do­is­ta sva­šta – od pos­la ma­ne­ken­ke, pre­ko PR-A bren­da J Men­del i Ca­ro­li­ne Her­re­re, do mjes­ta ured­ni­ce u naj­poz­na­ti­jem svjet­skom modnom ča­so­pi­su i vlas­ti­te onli­ne mod­ne tr­go­vi­ne. “Po­sao mo­de­la za­nim­ljiv je jer mo­že­te pu­no pu­to­va­ti, li­je­po vas obla­če i šmin­ka­ju, a me­ni je ot­krio i či­me se do­is­ta že­lim ba­vi­ti u ži­vo­tu. Ra­di­ti za Vo­gue do­is­ta je sa­vr­šen po­sao – imam pri­li­ku upoz­na­ti di­zaj­ne­re pri­je ne­go se pros­la­ve i vi­dje­ti odje­ću pri­je ne­go uop­će do­đe u tr­go­vi­ne. Po­če­la sam ra­di­ti kao asis­ten­ti­ca, no na­por­nim ra­dom i pre­da­noš­ću doš­la sam do sa­daš­nje po­zi­ci­je.”, ot­kri­va La­uren. No, sva­kod­nev­ni do­dir s modom La­uren ni­je pre­tvo­rio u op­se­siv­nu shop­pin­g­ho­li­čar­ku. “Za

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.